Energetska tržišta


Ukupno sati: 3  [2 + 1], jednosemestralni predmet   ECTS: 4

Potencijalni nositelji:
prof.dr.sc. Neven Duić - Neven.Duic@fsb.hr
prof.dr.sc. Željko Bogdan - Zeljko.Bogdan@fsb.hr
prof.dr.sc. Ante Ćurković - Ante.Curkovic@fsb.hr
prof.dr.sc. Dražen Lončar - Drazen.Loncar@fsb.hr

Studij: dodiplomski studij strojarstva
Smjer: procesnoenergetski
Usmjerenje: energetika
Semestar: IV semestar

Tip kolegija:
opći

Provjera znanja:
kontinuirana [kolokviji, programi ...]

Vrsta vježbi:
praktikum/laboratorijske/eksperimentalne/projektantske

Preduvjeti za ispit:
Osnove energetike
  Cilj kolegija:
Upoznavanje s procesom liberalizacije u energetskom sektoru gdje tradicionalni državni monopoli u tržišnim uvjetima mijenjaju tehnološku i vlasničku strukturu. Upoznavanje s tržišnim mehanizmima, s posebnim naglaskom na tržišta umreženih energenata, te s utjecajima koje tržište ima na cijene energenata, te strateške odluke u energetici. Upoznavanje s fleksibilnim mehanizmima trgovanja emisijama, te utjecajem na tržišta energenata.

Literatura:
1. Green Paper - Towards a European Strategy for the Security of Energy Supply, European Commission
2. L. L. Lai (Editor) Power System Restructuring and Deregulation, John Wiley & Sons, 2001
3. M. D. Ilic, F. D. Galiana, L. H. Fink (Editors) , Power Systems Restructuring: Engineering and Economics, Kluwer International Series in Engineering and Computer Science, 1998
4. Enerpedija - wikiEnergetskaTržišta


URL linkovi:
Ispitni rokovi

Tjedan Sadržaj predavanja   Sadržaj vježbi

1. Uvod. Potražnja. Ponuda. Planski i tržišni mehanizmi. Mehanizmi formiranja cijene. Da li je energija prirodni monopol? Sigurnost dobave energije. Energija i konkurentnost proizvoda. Tržište nafte. Tržište ugljena. Umreženi energenti.   Esej. Test.
2. Europsko zajedničko tržište energijom. Tržište električne energije. Tržište prirodnog plina. Pristup treće strane. Prijenosna mreža.   Esej. Test.
3. Restrukturiranje energetike. Liberalizacija energetskih tržišta. Modeli organizacije energetskih tržišta. Djelomično i potpuno otvoreno tržište. Privatizacija energetskih djelatnosti (proizvodnja, prijenos, distribucija).   Esej. Test.
4. Formiranje cijene. Tarifni sustav. Liberalizirani sustav. Upravljanje sustavom. Operator tržišta. Operator prijenosne mreže. Dispečer. Upravljanje rizicima. Zaštitni mehanizmi.   Esej. Test.
5. Kolokvij I   Kolokvij I
6. Gradnja novih kapaciteta u tržišnim uvjetima I. Prodaja na bilateralnom tržištu. Spot tržište. Tržište dan unaprijed.   Case study: simulacija rada tržišta električnom energijom. Test.
7. Gradnja novih kapaciteta u tržišnim uvjetima II. Pool sustav. Obvezatni i dobrovoljni pool.   Case study: simulacija rada tržišta električnom energijom, 2. dio. Test.
8. Tranzicija i evrointegracije. Zašto liberalizacija? Energetika u tranziciji. Uspostava tržišta. Institucijski okvir. Infrastruktura. Vlasnička prava.   Esej. Test.
9. Restrukturiranje i liberalizacija energetike u Hrvatskoj. Tržište električne energije. Tržište prirodnog plina. Restrukturiranje HEP-a i INA-e. Privatizacija HEP-a i INA-e.   Esej. Test.
10. Kolokvij II   Kolokvij II
11. Regionalna integracija. SEE REM.   Esej. Test.
12. Tržište topline. Kogeneracija u tržišnim uvjetima.   Case study: simulacija rada mikrokogeneracije u tržišnim uvjetima. Test.
13. Povlašteni proizvođači. Obnovljivi izvori. Feed in cijena. Izbjegnuti trošak. Zelene kvote.   Case study: simulacija rada povlaštenog proizvođača u tržišnim uvjetima. Test.
14. Tržišta emisija SOx i stakleničkih plinova. Utjecaj tržišta emisija na tržišta energije.   Case study: usporedba cijene cijene električne energije iz vjetroelektrane, sa i bez utjecaja emisija.
15. Kolokvij III   Kolokvij IIIenglish page